Naše služby

Posláním Domova pro seniory Komárov je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Náš Domov se zvláštním režimem Komárov je určen klientům, kteří dosáhli 50 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jejich potřeba sociální a zdravotní je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.


Zdravotní péče

- příprava a podávání léčiv
- základní screeningové fyzikální vyšetření sestro
- ošetřování kožních defektů 
- odběr biologického materiálu u klienta
- měření hladiny glukózy v krvi
- zajištění dohledu při všech úkonech sebepéče u klienta
- vedení zdravotnické dokumentace
- udržení zdravotního stavu klienta

Ošetřovatelská péče je u klientů poskytována prostřednictvím ošetřovatelského procesu zdravotními sestrami a pečovatelkami/pečovateli pod vedením vedoucí zdravotní péče. Lékařskou péči zabezpečuje praktický lékař, který klienty navštěvuje jednou týdně, popřípadě poskytuje dvakrát za týden telefonickou konzultaci pro příbuzné. Léčba je doplněna o širokospektrou škálu odborných konzultací lékařů specialistů.


Sociální PÉČE
 

Náš Domov seniorů Komárov poskytuje kvalitní sociální péči zaměřenou na rozdílný a osobitý přístup ke každému klientovi. Základem kvalitní sociální péče je zajištění dostatečně proškoleného personálu, který je schopen se každému klientovi věnovat zvlášť dle jeho rozdílných a osobitých potřeb a přání.

- zajištění kvalitního ubytování ve dvoulůžkových pokojích na základě   uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální péče
- zajištění celodenního stravování v rozsahu podávání 5krát – 6krát denně
- zajištění pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zajištění pomoci při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zajištění kontaktu se společenským prostředím
- zajištění rehabilitační činnosti
- zajištění sociálně terapeutické činnosti
- zajištění kvalitní zdravotní péče a nepřetržitý lékařský dohled
- zajištění praní, žehlení a opravy osobního ošacení klientů
- zajišťování pravidelného úklidu
- zajištění aktivizační, motivační a povzbuzující činnosti v rámci zájmové, kulturní a společenské nabídky, která je plánovaně organizována aktivizačními pracovnicemi Domova seniorů Komárov
- zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Stravování

jidlo-dskomarov.jpg

Domov seniorů zajišťuje celodenní stravování v rozsahu podávání 5krát – 6krát denně. 

O chuťové buňky našich klientů se starají kuchaři a kuchařky v kuchyni, která je součástí našeho zařízení. Složení stravy se řídí jídelním lístkem, který sestavuje nutriční terapeut. Při sestavování jídelníčku se přihlíží nejen k přání klienta, ale i jeho zdravotnímu stavu. Pro naše klienty je připracováno stravování racionální a diabetické, v případě potřeby je mechanicky upraveno.

 

Mechanická úprava stravy:

- celá strava
- krájená strava
- mletá strava

Dietní úprava stravy:

- racionální
- diabetická

Podávaná jídla:

- snídaně
- dopolední svačinka
- oběd
- odpolední svačinka
- večeře
- druhá večeře (určena převážně pro diabetiky)


Terapie a aktivity seniorů

Domov seniorů Komárov nabízí našim klientům celou řadu terapií. Jde především o fyzioterapii, ergoterapii, reminiscenční terapii, canisterapii, felinoterapii, biblioterapii, muzikoterapii, trénování paměti. V pracovní dny se klientům věnují aktivizační pracovnice, které připravují na dopolední a odpolední hodiny různé volnočasové aktivity dle přání a zájmů našich klientů.

 

FYZIOTERAPIE

Konkrétně se jedná o:

- cvičení s cílem posílit horní a dolní končetiny a trup,

- vertikalizace do sedu a stoje,

- nácvik správného stereotypu chůze a trénink chůze s      kompenzačními pomůckami (berle, hole, chodítka)

- trénink a stimulace jemné motoriky (obratnosti) ruky a prstů

- dechová gymnastika (stimulace vykašlávání, zlepšení dýchání, minimalizace dýchacích potíží)

- měkké techniky (k uvolnění měkkých tkání – svaly, fascie; odstranění reflexních změn a zvýšeného svalového napětí)

- nácvik manévrů –  posazování se, přesouvání se na inval. vozík, na WC, atd.

Fyzioterapie prostřednictvím pohybových a jiných terapeutických metod pozitivně ovlivňuje lidské tělo, včetně psychického ladění. Zasahuje tam, kde jsou pohyb a ostatní funkce organismu ohroženy procesem stárnutí, zraněním či nemocí.

Hlavním cílem u našich klientů je zachování a obnovení optimální tělesné kondice a kvality pohybu, dosažení co největšího stupně soběstačnosti a sebe obslužnosti, zlepšení psychické kondice.


REMINISCENČNÍ TERAPIE

Když bohové chtějí člověka nejvíce potrestat, vezmou mu jeho vzpomínky.“ 
prof. PhDr. Dušan Šimek

Proto jsme se rozhodli pro naše klienty na našem domově vytvářet různé reminiscenční koutky, kde si mohou zavzpomínat na svou minulost, svůj život. V každém pokoji, kde klienti pobývají se snažíme vytvořit útulný domov, co dělá domov domovem. Vybavení pokoje může být, např. křeslo, stolek, obraz, fotografie, výšivky, staré časopisy či noviny, hudební nahrávky, rybářský prut… Zkrátka cokoliv, co provázelo naše klienty

 

ERGOTERAPIE

Dokážete si představit, jak je vůbec těžké např. po mozkové mrtvici se jenom obléci či vyčistit zuby, nebo jak je těžké neustále a dokola vysvětlovat věci lidem s Alzheimerovou demencí, co se nám zdá být samozřejmostí.

Klienti jsou u nás zapojeni do každodenních aktivit jako je kreslení, poslech hudby, ruční práce, pečení, vaření, různé stolní hry apod.

Cílem je nejenom zvýšit jejich pohyblivost, ale i zapojit se do různých aktivit, aby se naučili kreativitě, neustále zapojovali myšlení, ale aby se také učili soběstačnosti, jako je osobní hygiena a péče o vzhled, oblékání, obouvání a i péče o domácí zvířata, tak na domově máme domácího mazlíčka králíka Bublinu.


CANISTERAPIE

Psi mají v lidské společnosti zvláštní místo, které přináší člověku radost, lásku, dává pocit bezpečí a ochrany. 

Každých 14dní k nám na domov jezdí paní Jana Dohnalová se svými pejsky Haničkou, Aničkou a Ladynkou, a také kocourem Avatarem.

Pejskové a kočička tak napomáhají procvičovat některé části těla, zapojit myšlení, paměť, komunikaci a procvičovat motoriku. Zvířátka mohou klientům především nabídnout nejenom přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respektování. Mohou se se zvířaty pomazlit, pomuchlat, pohladit a vzájemně se přitulit.

 

MUZIKOTERAPIE

Muzikoterapie je metoda, která je využívána k léčebným a terapeutickým účelům zejména prostřednictvím zpěvu a hry na hudební nástroje jako jsou např. chrastítka, triangl apod.

Naše klienty pravidelně zapojujeme do zpěvu známých lidových písní a posloucháme hudbu. Prostřednictvím rytmu hudba působí velmi pozitivně, což může ovlivňovat srdeční činnost, krevní tlak a také i dýchání. Díky hudbě mohou vyjádřit své pocity, které je pro ně někdy obtížné sdělit verbálně. Klientům zpěv písní může připomenout jejich významné okamžiky jejich života, o které se mohou podělit s ostatními.

„Hudba je jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej.“ 
Romain Rolland

BIBLIOTERAPIE

 „Biblioterapie je plánovaná, vedená a kontrolovaná terapie, při níž se využívá čtení textů a probíhá pod vedením terapeuta při léčbě emočních a jiných problém.“

 Ať je autorek kdokoliv, jedno je jisté. Rozložíme-li slova „biblion“ a „terapie“, vyplývá z toho, že jde o léčbu pomocí knih.  Knihy mají velkou moc a sílu. Již dříve byly knihy používány jako lék už v antických dobách, kdy pomáhali lidem zapomenout na jejich bolesti, utrpení a přinášely radost, útěchu. Mají velmi pozitivní účinek z hlediska psychoterapeutických metod jako např. muzikoterapie (léčba hudbou), arteterapie (léčba výtvarným uměním), filmoterapie (léčba filmem) apod. 

Zde je malá ukázka četby holčičky, která předčítala našim klientům o Vánocích.


TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Trénováním paměti si naši klienti procvičuji svoji paměť, jak krátkodobou i dlouhodobou.

Naše aktivizační pracovnice vypracovávají různá témata např. podle ročního období – Zima – Vánoce, Jaro – Velikonoce nebo i podle zájmu klientů. Každý den připomínají si jaké je datum, kdo má svátek a připomenou si, jaký je zrovna významný den. Na daná témata pak sestavují různé kvízy a hrají hry.

Chceme tímto seniory motivovat k samostatnosti a sounáležitosti, aby měli pocit k někomu patřit a zapojování se do společenských aktivit.

 

„Možnost zestárnout je dar… Je to dar, který všichni nedostanou.“
 

OSTATNÍ SLUŽBY A SPOLEČENSKÉ AKCE

 

Domov seniorů Komárov nabízí našim klientům pořádání různých společenských akcí a výletů. Pořádání společných oslav narozenin našich klientů, posezení s živou hudbou, recitační pásma, přednášky, křeslo pro hosta, masopust, jarobraní, pálení čarodělnic, opékání, exkurze. Společně slavení Vánočních svátků a Štědrého dne, Velikonoc, 1. máje, MDŽ. Pro zájemce se budou konat bohoslužby. Při pěkném počasí mohou naši klienti využít posezení na zahradě našeho domova nebo procházky do přírody v okolí našeho domova.


Kontaktní formulář

Jméno *
Jméno
Facebook