Stavba

Rozsestavěný DS Komárov, léto 2015

Rozsestavěný DS Komárov, léto 2015

DS Komárov při slavnostním otevírání, podzi 2016

DS Komárov při slavnostním otevírání, podzi 2016

Navrhovaný objekt Domova seniorů Komárov je umístěn v centrální části obce u křižovatky komunikací III. třídy. Hlavní třípodlažní objekt je umístěn podélně s osou komunikace vedoucí ze Šternberka do obce Paseka po její pravé straně. Navržený objekt je situován do ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura v centru obce a podmínkou pro využití takovéto plochy je i respektování její dominantní polohy v obci. Lze tedy konstatovat, že navržený objekt je v obci dominantní. Hmota objektu je rozdělena do jednoduchých geometrických kvádrových tvarů ukončených vždy plochou střechou, které proporčně gradují k hlavní průjezdné komunikaci obcí. Směrem k stávajícím objektům v obci se hmota snižuje až na jedno nadzemní podlaží. Novostavba domova seniorů je tedy navržena jako dominující hlavní investiční záměr v obci na místo, které je k takovému účelu předurčeno platným územním plánem.

Vzhledem k různorodému urbanistickému členění celé obce, která nemá žádný hodnotný architektonický řád a tedy není jednotná ve svém půdorysném i výškovém uspořádání, vkládáme do centra obce třípodlažní objekt s přidruženými objekty, který vhodným členěním fasády výškově opticky snižujeme tak, aby objekt zásadně nepřevyšoval stávající objekty v obci. Po prohlídce stávajících staveb v průběhu celé obce můžeme konstatovat, že objekty mající tři nadzemní podlaží, se v obci v nemalém počtu vyskytují. Objekt respektuje urbanistické struktury sídla. Je nutno zdůraznit, že obec Komárov se nachází v malém údolí a svých charakterem nedominuje krajinnému rázu.

Hlavní podélná osa objektu je situována kolmo na severovýchodní a jihozápadní světovou stranu. Hlavní objekt je spojen centrálním krčkem k přízemní části navrhovaného objektu. Z vizualizací je patrno barevné řešení objektu, které se střídá v odstínech na hlavní fasádě a v prvcích, které hlavní hmotu fasády rozbíjí.

Facebook