Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domov seniorů Komáro z. ú., domova pro seniory je odborně poskytovat důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči seniorům. Usilujeme o to, aby senioři u nás mohli prožít pokojné stáří, pokud možno se stálým kontaktem na své blízké.

 

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku 55 let a více, jejichž sociální situaci a zdravotní stav již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či pobytových odlehčovacích služeb.

 

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním Domov seniorů Komáro z. ú., domova se zvláštním režimem je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na jejich individuální potřeby, kvalitu života a úctu.

 

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku 50 let a více s diagnostikovanou demencí (převážně Alzheimerovou nemocí či jinými typy demence), jejichž sociální situaci a zdravotní stav již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či pobytových odlehčovacích služeb.

Zdravotní péče

 • Odběry krve a biologického materiálu
 • Podávání léků
 • Aplikace injekcí, inzulínu, infuzí
 • Přístrojové vyšetření klienta (natáčení EKG křivky, glukometr – měření glykemie, měření tlaku, saturace O2)
 • Péče o PMK, stomie, PEG
 • Péče o akutní a chronické rány
 • Vlhké hojení ran
 • Zajištění sippingu (nutridrinky)
 • Sledování fyziologických funkcí
 • Preventivní lékařská péče
 • Paliativní péče

Zdravotní péče je u klientů poskytována prostřednictvím ošetřovatelského personálu, a to zdravotními sestrami a pracovníky v sociálních službách pod vedením vedoucí zdravotní péče.

Lékařskou péči zabezpečuje praktická lékařka, ke které se klienti mohou přeregistrovat, a která klienty navštěvuje jednou týdně. Zařízení pravidelně navštěvuje také psychiatr, a to jednou za dva týdny. Dalším specialistou je chirurg, který navštěvuje domov jednou za měsíc. Klientům je také zajišťován odvoz a vyšetření u dalších specialistů v rámci regionální spolupráce.

Sociální péče

Náš Domov seniorů Komárov poskytuje kvalitní sociální péči zaměřenou na rozdílný a osobitý přístup ke každému klientovi. Základem kvalitní sociální péče je zajištění dostatečně proškoleného personálu, který je schopen se každému klientovi věnovat zvlášť dle jeho rozdílných a osobitých potřeb a přání.

Domov podporuje komunikaci a spolupráci s rodinnými příslušníky, kteří jsou cenným zdrojem informací. S rodinnými příslušníky jsme v kontaktu denně, jak osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů. Rodiny jsou do péče zapojeni dle jejich možností a zájmů. Blízké osoby mají možnost vzít si klienta na společnou vycházku mimo zařízení či na několikadenní pobyty v rodině. Rodiny jsou zvány na kulturní a společenské akce pořádané Domovem

 • zajištění kvalitního ubytování ve dvoulůžkových pokojích na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální péče
 • zajištění celodenního stravování v rozsahu podávání 5krát – 6krát denně
 • zajištění pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zajištění pomoci při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • zajištění rehabilitační činnosti
 • zajištění sociálně terapeutické činnosti
 • zajištění kvalitní zdravotní péče
 • zajištění praní, žehlení a opravy osobního ošacení klientů
 • zajišťování pravidelného úklidu
 • zajištění aktivizační, motivační a povzbuzující činnosti v rámci zájmové, kulturní a společenské nabídky, která je plánovaně organizována aktivizačními pracovnicemi Domova seniorů Komárov
 • zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fyzioterapie

Fyzioterapie prostřednictvím pohybových a jiných terapeutických metod pozitivně ovlivňuje lidské tělo, včetně psychického ladění. Zasahuje tam, kde jsou pohyb a ostatní funkce organismu ohroženy procesem stárnutí, zraněním či nemocí.

Hlavním cílem u našich klientů je zachování a obnovení optimální tělesné kondice a kvality pohybu, dosažení co největšího stupně soběstačnosti a sebe obslužnosti, zlepšení psychické kondice.

Konkrétně se jedná o:

 • cvičení s cílem posílit horní a dolní končetiny a trup,
 • vertikalizace do sedu a stoje,
 • nácvik správného stereotypu chůze a trénink chůze s kompenzačními pomůckami (berle, hole, chodítka)
 • trénink a stimulace jemné motoriky (obratnosti) ruky a prstů
 • dechová gymnastika (stimulace vykašlávání, zlepšení dýchání, minimalizace dýchacích potíží)
 • měkké techniky (k uvolnění měkkých tkání – svaly, fascie; odstranění reflexních změn a zvýšeného svalového napětí)
 • nácvik manévrů – posazování se, přesouvání se na inval. vozík, na WC, atd.

Dále provádíme pravidelná relaxační a meditační cvičení. Klienti mají možnost využít také parafínovou lázeň či masážní křeslo.

V rámci rehabilitační péče poskytujeme též oblíbenou aromaterapii. Aromaterapie využívá éterické oleje a další vonné složky za účelem pozitivního naladění organismu a navození příjemných pocitů mysli a celého těla. Kombinaci silic mícháme na míru dle individuálních potřeb klienta.

Stravování

Domov seniorů zajišťuje celodenní stravování v rozsahu podávání 5krát denně. O chuťové buňky našich klientů se starají kuchaři a kuchařky v kuchyni, která je součástí našeho zařízení. Při sestavování jídelníčku se přihlíží nejen k přání klienta, ale i jeho zdravotnímu stavu.

Pro naše klienty je připravováno stravování racionální a diabetické, v případě potřeby je mechanicky upraveno. Jídelní lístek na celý týden je k nahlédnutí na nástěnkách domova a na webových stránkách.

Podávaná jídla:

 • snídaně
 • dopolední svačinka
 • oběd
 • odpolední svačinka
 • večeře
 • druhá večeře (určena pro diabetiky)

Mechanická úprava stravy:

 • celá strava
 • krájená strava
 • mletá strava
 • mixovaná

Dietní úprava stravy:

 • racionální
 • diabetická

Aktivizační činnost

Domov seniorů Komárov nabízí celou řadu aktivizačních činností. Aktivizací klienta se snažíme podpořit jeho bio-psycho-sociální kondici. Samotná aktivizace je pro klienty prostředkem podpory v dosažení a uchování jeho maximální možné míry nezávislosti a soběstačnosti. Aktivizací klientů se snažíme předcházet rizikům, která vyplývají z nečinnosti člověka (např. zhoršení zdravotního stavu, vznik psychických obtíží, deprese, vznik dekubitů aj.) a mohou vést ke značnému snížení míry soběstačnosti klienta.

V pracovní dny se klientům věnují aktivizační pracovnice, které připravují na dopolední a odpolední hodiny různé volnočasové aktivity dle přání a zájmů našich klientů. Velký důraz je kladen také na individuální aktivity, které se zaměřují na přání a potřeby jednotlivých klientů.

Domov seniorů Komárov nabízí celou řadu aktivizačních činností. Aktivizací klienta se snažíme podpořit jeho bio-psycho-sociální kondici. Samotná aktivizace je pro klienty prostředkem podpory v dosažení a uchování jeho maximální možné míry nezávislosti a soběstačnosti. Aktivizací klientů se snažíme předcházet rizikům, která vyplývají z nečinnosti člověka (např. zhoršení zdravotního stavu, vznik psychických obtíží, deprese, vznik dekubitů aj.) a mohou vést ke značnému snížení míry soběstačnosti klienta.

V pracovní dny se klientům věnují aktivizační pracovnice, které připravují na dopolední a odpolední hodiny různé volnočasové aktivity dle přání a zájmů našich klientů. Velký důraz je kladen také na individuální aktivity, které se zaměřují na přání a potřeby jednotlivých klientů.

Trénink jemné motoriky

Tréninku jemné motoriky je věnována velká pozornost z toho důvodu, že souvisí s kognitivní funkcí mozku. Jemnou motorikou se rozumí procvičování pohybů rukou a prstů. Mezi aktivity, při kterých je jemná motorika trénována řadíme například výtvarné aktivity (kresba, modelování, výroba z papíru), keramická dílna, procvičování prstů a rukou, vaření, pečení a mnoho dalších.

Reminiscenční a vzpomínkové aktivity

Reminiscence je metoda, která aktivně podporuje a vyvolává vzpomínky ze života. Na Domově je vytvořeno několik reminiscenčních koutků, kde si mohou zavzpomínat na svou minulost, svůj život. V každém pokoji, kde klienti pobývají se snažíme vytvořit útulný domov, co dělá domov domovem. Vybavení pokoje může být, např. křeslo, stolek, obraz, fotografie, výšivky, staré časopisy či noviny, hudební nahrávky, rybářský prut… Zkrátka cokoliv, co provázelo naše klienty.

Canisterapie

Psi mají v lidské společnosti zvláštní místo, které přináší člověku radost, lásku, dává pocit bezpečí a ochrany. Dvakrát do měsíce je na domově pro klienty zajištěna canisterapie. Pejskové tak napomáhají procvičovat některé části těla, zapojit myšlení, paměť, komunikaci a procvičovat motoriku. Zvířátka mohou klientům především nabídnout nejenom přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti, ale i respektování. Mohou se se zvířaty pomazlit, pohladit a vzájemně se přitulit.

Aktivity s prvky muzikoterapie

Muzikoterapie je metoda, která je využívána k léčebným a terapeutickým účelům zejména prostřednictvím zpěvu a hry na hudební nástroje jako jsou např. chrastítka, triangl apod.

Naše klienty pravidelně zapojujeme do zpěvu známých lidových písní a posloucháme hudbu. Prostřednictvím rytmu hudba působí velmi pozitivně, což může ovlivňovat srdeční činnost, krevní tlak a také i dýchání. Díky hudbě mohou vyjádřit své pocity, které je pro ně někdy obtížné sdělit verbálně. Klientům zpěv písní může připomenout jejich významné okamžiky jejich života, o které se mohou podělit s ostatními.

Trénování paměti

Trénováním paměti si naši klienti procvičuji svoji paměť, jak krátkodobou i dlouhodobou.

Naše aktivizační pracovnice vypracovávají různá témata např. podle ročního období – Zima – Vánoce, Jaro – Velikonoce nebo i podle zájmu klientů. Každý den připomínají si jaké je datum, kdo má svátek a připomenou si, jaký je zrovna významný den. Na daná témata pak sestavují různé kvízy a hrají hry.

Chceme tímto seniory motivovat k samostatnosti a sounáležitosti, aby měli pocit k někomu patřit a zapojování se do společenských aktivit

Další společenské akce na Domově

Domov seniorů Komárov nabízí našim klientům pořádání různých společenských akcí a výletů. Pořádání společných oslav narozenin našich klientů, posezení s živou hudbou, přednášky, křeslo pro hosta, masopust, jarobraní, pálení čarodějnic, zahradní slavnosti, grilování. Společně slavení Mikuláše, Vánočních svátků a Štědrého dne, Velikonoc, 1. máje, MDŽ, bohoslužby, Při pěkném počasí mohou naši klienti využít posezení na zahradě našeho domova nebo procházky do přírody v okolí našeho domova.